Regulamin Portalu Internetowego Zott Primo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Internetowy Zott Primo udostępniany jest Użytkownikom przez Zott SE & Co. KG., zwaną dalej Zott.
 2. Portal Internetowy Zott Primo działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Zott Primo, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu Internetowego Zott Primo Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. POJĘCIA

 1. Portal Internetowy Zott Primo - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Zott dostępna pod adresem www.zott-primo.com oraz w jej subdomenach.
 2. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Internetowego Zott Primo.
 3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Zott na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Internetowym Zott Primo , umożliwiające w szczególności:
  a) przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Portalu Internetowym Zott Primo,
  b) uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Zott działań marketingowych, konkursów, promocji,
  c) umieszczanie w Portalu Internetowym Zott Primo tekstów, zdjęć, rysunków, w szczególności w celu podzielenia się pomysłami z innymi użytkownikami i odwiedzającymi Portal Internetowym Zott Primo,
  d) korzystanie z aplikacji mobilnych oraz interaktywnych, o ile Portal Internetowym Zott Primo oferuje takie funkcjonalności,
 4. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio, materiały video, materiały multimedialne znajdujące się w Portalu Internetowym Zott Primo.
 5. Prace- teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio, materiały video, materiały multimedialne zamieszczone w Portalu Internetowym Zott Primo przez Użytkowników. Prace, powinny być sporządzone z wykorzystaniem składnika w postaci produktu Zott.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO ZOTT PRIMO

 1. W ramach Portalu Internetowego Zott Primo, Użytkownik może korzystać z Usług w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Zott Primo dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL Portalu Internetowego Zott Primo w przeglądarce internetowej (w przypadku Użytkowników dodających Prace konieczna jest również wyraźna akceptacja regulaminu oraz dokonanie rejestracji). Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Internetowym Zott Primo dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej.
 3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego Zott Primo jest bezpłatne.
 5. Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, stanowią integralną część Portalu Internetowego Zott Primo.

IV.  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik w celu rejestracji w Portalu Internetowym Zott Primo oraz założenia profilu podaje następujące dane: login, adres mailowy oraz akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez firmę Zott, w celach i w zakresie związanych z uczestnictwem danej osoby w Portalu.
 2. W zależności od udzielonych Zott przez Użytkownika zgód Zott może przesyłać następujące informacje:
  a) informacji o nowościach na Portalu Internetowym Zott Primo;
  b) informacji technicznych dotyczących stosowania Regulaminu;
  c) informacji o ofercie i produktach Zott;
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swój profil użytkownika, który został założony przy rejestracji użytkownika w Portalu Internetowym Zott Primo. Usunięcie profilu wiąże się z automatycznym usunięciem wszystkim Prac oraz danych użytkownika z części prezentacyjnej Portalu.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Internetowy Zott Primo oraz Materiały w nim zawarte, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa w tym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631 tekst jednolity).
 2. Prawa do Materiałów przysługują Zott lub podmiotom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują podmiotom trzecim Zott przedstawia w Portalu Internetowym Zott Primo Materiały wyłącznie na podstawie odpowiednich umów zawartych z tymi podmiotami lub obowiązujących przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z Portalu Internetowego Zott Primo Użytkownicy nie nabywają praw do umieszczonych w nim  Materiałów poza uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

 4. Zott jest uprawniony do modyfikacji przesłanych Prac oraz publikacji zmodyfikowanych Prac w Portalu Internetowym Zott Primo pod warunkiem dodania adnotacji, że Praca została zmodyfikowana przez Zott.
 5. Zott jest uprawniony do usunięcia przesłanych Prac- niekompletnych, naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych na Portalu Internetowym Zott Primo Prac oraz że zamieszczenie Prac nie narusza praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 7. Akceptując niniejszy regulamin i zamieszczając Pracę w Portalu, Użytkownik serwisu udziela Zott nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Pracy na czas nieokreślony, w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Internetowego Zott Primo zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Internetowego Zott Primo treści o charakterze bezprawnym.

VII. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Portalu Internetowym Zott Primo niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.
 2. Celem uzyskania pełnej funkcjonalności Portalu Internetowego Zott Naturzaleca się zainstalowanie programów:

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego Zott Primo przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Internetowego Zott Primo.
 2. Reklamacje należy składać listownie na adres: Dział Marketingu Zott Primo, ul. Skarbowców 23 a, 53-023 Wrocław.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Zott.
 2. O zamiarze wprowadzenia zmian Zott poinformuje w zakresie Portalu Internetowego Zott Primo z 14 dniowym wyprzedzeniem (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych również w formie e-mail). Zott dokłada starań, aby zmiany Regulaminu były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Internetowego Zott Primo.
 3. Zmiany będą również publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w zakresie  Portalu Internetowego Zott Primo wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. Niniejszy Regulamin jest  dostępny do pobrania pod adresem www.zott-primo.com/pl/przepisy/regulamin